Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden V1.1

Artikel 1 – Algemene bepalingen

(1)        Identiteit van de ondernemer

Ondernemer:                                   Aluxa Airco’s
Vestigings- & postadres:               Bedrijvenpark Twente 147-F, 7602 KE Almelo
Emailadres:                                      info@aluxa-airco.nl

De volgende voorwaarden gelden voor alle leveringen, diensten en prestaties van Aluxa Airco’s, ook wanneer bij toekomstige transacties niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.

Artikel 1 – Uitsluiting van handelsvoorwaarden van derden
1.1 Uitsluitend de voorwaarden Aluxa Airco’s zijn van toepassing. Tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de klant erkent Aluxa Airco’s niet. Vanaf de plaatsing van de order, dan wel acceptatie van het aanbod, echter uiterlijk op het moment van inontvangstneming van de prestatie, gelden deze voorwaarden als geaccepteerd.

Artikel 2 – Geldigheid en afwijkingen

2.1 Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of eventuele individuele nevenafspraken ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In geval van ongeldigheid van een bepaling wordt verondersteld dat er een geldige bepaling is overeengekomen die het economische doel het dichtst benadert.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden, overige wijzigingen of aanvullingen van de bestelling behoeven voor de geldigheid ervan de schriftelijke bevestiging van Aluxa Airco’s. Dit geldt eveneens voor de opheffing van de verplichting tot schriftelijke vastlegging.

Artikel 3 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Aluxa Airco’s, ondernemer omschreven in artikel 1 onder 1 van deze algemene voorwaarden.

b. Klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Aluxa Airco’s een overeenkomst aangaat of daarover onderhandelt.

c. Aanbod

Ieder door Aluxa Airco’s schriftelijk uitgebracht aanbod of offerte.

d. Overmacht

Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aluxa Airco’s geen invloed op kan uitoefenen, zoals storm en overige natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer, werkstakingen, oproer, oorlog, verlies of beschadiging van goederen bij transport, niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Aluxa Airco’s belemmerende overheidsmaatregelen, brandstoringen en ongevallen in het bedrijf van Aluxa Airco’s dan wel andere omstandigheden waardoor Aluxa Airco’s haar verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen.

Artikel 4 – Aanbod
4.1 Een aanbod wordt gestand gedaan voor een termijn van 10 dagen na dagtekening van het aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling daarvan mogelijk te maken. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Aluxa Airco’s niet.

4.3 Het uitbrengen van een prijsopgave verplicht Aluxa Airco’s niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
4.4  Aanbiedingen van Aluxa Airco’s zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking(en) worden aanvaard.
4.5  Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Aluxa Airco’s kunnen zowel schriftelijk als elektronisch worden aangegaan.
4.6 Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst gelden slechts indien deze wijzingen en/of aanvullingen schriftelijk zijn vastgelegd in een separate overeenkomst.
4.7 Alle opgaven door Aluxa Airco’s van specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. Aluxa Airco’s kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen

Artikel 5 – Prijzen
5.1 Tenzij anders vermeld gelden de opgegeven prijzen voor levering “af magazijn”, inclusief BTW voor een particuliere klant, exclusief BTW voor een klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, maar exclusief de eventueel wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.
5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door ons genoemde prijzen vrijblijvend. Wij hebben het recht om de prijzen redelijkerwijs aan te passen c.q. te verhogen, met name als gevolg van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, importheffingen, wettelijke regelingen of prijswijzigingen vanuit leveranciers.

Artikel 6 – Eigendom
6.1 Aluxa Airco’s blijft eigenaar van de aan klant verkochte- of geïnstalleerde producten zolang deze niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichting verschuldigd is bovenop de hoofdsom.

Artikel 7 – Reserveringen en bestellingen
7.1 Aluxa Airco’s kan bepalen dat het mogelijk is een product te reserveren of te bestellen, indien een product niet direct geleverd kan worden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een telefonische reservering of omdat het product niet uit voorraad leverbaar is en besteld moet worden bij de leverancier. Bij een reservering of bestelling komt er een koopovereenkomst tot stand. Zodra het product leverbaar is, stelt Aluxa Airco’s de klant hiervan op de hoogte en houdt zij het product gedurende een redelijke termijn beschikbaar voor de klant, waarbij twee weken als redelijke termijn heeft te gelden.
7.2 Ingeval van een reservering of bestelling is Aluxa Airco’s gerechtigd op voorafgaande betaling van het aankoopbedrag.
7.3 Indien de klant zijn bestelling/reservering niet binnen een redelijke termijn afhaalt, is Aluxa Airco’s gerechtigd om 25% van het aankoopbedrag in rekening te brengen c.q. in te houden ter vergoeding van de door haar gemaakte kosten, naast dat zij nakoming van de overeenkomst kan blijven verlangen.

Artikel 8 – Betaling           

8.1 De klant dient het aankoopbedrag te voldoen aan de kassa of via bankoverschrijving voorafgaand of op het moment van levering en voor zover sprake is van een magazijnverkoop, voordat het product het magazijn verlaat. Bij installatie zal het bedrag voorafgaand aan installatie per bankoverschijving voldaan worden of in contanten bij installatie.

Artikel 9 – Bezorging

9.1 Indien tussen Aluxa Airco’s en de klant bezorging zonder installatie wordt overeengekomen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij de klant, tenzij anders overeengekomen. De hoogte van eventuele bezorgkosten zijn afhankelijk van de afstand tussen de vestigingsplaats van Aluxa Airco’s en het bezorgadres opgegeven door de klant.
9.2 De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren en de juistheid van de benodigde gegevens, zoals naam, bezorgadres, telefoonnummer. Verder is de klant verantwoordelijk voor zijn/haar aanwezigheid op het tijdstip van de afspraak, toegankelijkheid tot de plaats van bezorging en overige randvoorwaarden die een bezorging/installatie mogelijk maken die niet in het domein van Aluxa Airco’s vallen. Kosten ten gevolge van het niet voldoen aan dit artikel kunnen door Aluxa Airco’s in rekening worden gebracht aan de klant.
9.3 Zichtbare (vracht- of transport)schade dient onmiddellijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt na ontvangst van de goederen.
9.4 Voor zover leveringstermijnen en levertijden zijn overeengekomen, gelden deze als redelijkerwijs verlengd, wanneer zij ten gevolge van omstandigheden waarvan Aluxa Airco’s geen verwijt gemaakt kan worden niet kunnen worden nagekomen.

Artikel 10 – Ruilen en retourneren

10.1 Aluxa Airco’s is niet verplicht producten retour te nemen tegen terugbetaling van het aankoopbedrag of in te stemmen met een omruil, behoudens dat daartoe een dwingendrechtelijke verplichting bestaat op grond van de wet. Indien de klant retournering of omruil verlangt, kan Aluxa Airco’s bij wijze van gunst daarmee instemmen. Aluxa Airco’s kan de omruil/retournering weigeren en haar beslissing daaromtrent op ieder moment wijzigen om haar moverende redenen.
10.2 Een omruil/retournering kan ten alle tijde worden geweigerd indien het product defect is, en/of de originele factuur ontbreekt en/of het product niet ongebruikt, compleet, onveranderd en/of ongeopend is verpakt in de originele verpakking. Indien na retour van het product blijkt dat aan deze voorwaarden niet is voldaan, kan Aluxa Airco’s de keuze maken om de retournering/omruil te weigeren of een bepaald percentage in mindering brengen op de koopprijs.
10.3 Producten die in opdracht van de Klant besteld/gereserveerd zijn, kunnen niet worden geretourneerd/geruild.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van niet normaal gebruik of anderszins niet aan Aluxa Airco’s te rekenen omstandigheid zijn van vergoeding uitgesloten.
11.2 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen een redelijke termijn na ontdekking is gemeld bij Aluxa Airco’s.

11.3 De aansprakelijkheid van Aluxa Airco’s blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Aluxa Airco’s de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Aluxa Airco’s ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.4 Consument vrijwaart Aluxa Airco’s te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

11.5 Aluxa Airco’s is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

Artikel 12 – Overmacht
12.1 In geval van overmacht is Aluxa Airco’s gerechtigd om de prestatie te annuleren, op te schorten of te wijzigen tot het moment dat de situatie van overmacht opgehouden is te bestaan.

12.2 Indien de overmachttoestand twee maanden of langer duurt, hebben zowel de klant als Aluxa airco’s het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
12.3 In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding.
12.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Aluxa Airco’s onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Aluxa Airco’s kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

Artikel 13 – Onderzoek

13.1 Indien de Klant stelt dat sprake is van een non-conformiteit, een defect dat onder de garantie valt, een gebrekkig product of een gebrekkige levering/dienst, schade, dan wel in zijn algemeenheid een tekortkoming in de nakoming van een op Aluxa Airco’s rustende verbintenis, zal de klant alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de claim, onder meer door Aluxa Airco’s of 1 van haar partners in de gelegenheid te stellen onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de gestelde tekortkoming en de omstandigheden van het gebruik/installatie van het product. Aluxa Airco’s heeft recht een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product, zonder voorafgaand aan de uitkomst van dat onderzoek gehouden te zijn tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag over te gaan.
13.2 Indien tijdens het onderzoek naar voren komt dat getracht is het product door derden te laten herstellen, is garantie en aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij het herstel een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, hetgeen aan Aluxa Airco’s is om te beoordelen.
13.3 Indien uit het onderzoek volgt dat geen sprake is van een non-conformiteit, een defect dat onder de garantie valt, een gebrekkig product of een gebrekkige levering, schade, dan wel in zijn algemeenheid een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op Aluxa Airco’s rustende verbintenis, zal de klant gehouden zijn de kosten van het onderzoek en kosten van herstel te vergoeden aan Aluxa Airco’s.

Artikel 14 – Garantie en gebreken

14.1 Garantie is niet van toepassing bij producten die niet door Aluxa Airco’s of 1 van haar ingeschakelde partners zijn geïnstalleerd.
14.2 De garantietermijn gaat in op het moment van installatie. De originele factuur is het garantiebewijs en dient te worden getoond door de klant.
14.3 Aanspraken wegens gebreken gelden niet in geval van een slechts geringe afwijking van de overeengekomen aard, bij slijtage of schade die ontstaat na de risico-overgang als gevolg van een gebrekkige of onachtzame behandeling, onjuist gebruik, overmatig gebruik, in geval van chemische, elektrochemische, elektronische of elektrische invloeden of andere bijzondere invloeden van buitenaf die niet in de overeenkomst zijn verondersteld. Garantieclaims zijn uitgesloten wanneer het serienummer van een geleverd apparaat/component niet herkenbaar is of aan het product aangebrachte datumplaatjes, CE- of TÜV-keurmerk of andere veiligheidsaanduidingen zijn verwijderd of beschadigd. Uitgesloten van garantieclaims zijn onderdelen die wegens slijtage moeten worden vernieuwd of vervangen. Klant mag de inontvangstneming van leveringen niet weigeren wegens geringe gebreken.

14.4 De klant is verplicht om met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Aluxa Airco’s de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Aluxa Airco’s er terstond, doch uiterlijk binnen tien dagen, schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.

14.5 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de klant in gebreke is gebleven het onderzoek en/of de kennisgeving als bedoeld in lid 3 van dit artikel tijdig te doen.

14.6 Met betrekking tot producten van derden is Aluxa Airco’s tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.14.6 Bij producten met een garantieperiode langer dan 1 jaar is het verplicht deze tenminste 1 maal per jaar van aantoonbaar onderhoud te voorzien vanaf de aankoop datum, indien het systeem defect raakt in de garantieperiode na 1 jaar en deze is niet van onderhoud voorzien vervalt de garantie .14.7 Op de accessoires van een airco systeem zoals condenspompen en afstandsbedieningen gelden een beperkte garantieduur van 3 maanden.
Het vlotter gedeelte van de condenspomp hoort regelmatig verschoont te worden, bij het nalaten van het reinigen van de vlotter kan de pomp stuk gaan. De afstandsbediening heeft een grote kans op stoot, val en waterschade hierdoor kan de afstandsbediening direct stuk gaan.

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid klant bij installatie 

15.1 Klant is zelf verantwoordelijk dat de te installeren type airco en de bijbehorende aantal Kw’s geschikt is voor de meterkastgroep waarop deze wordt aangesloten. Aluxa Airco’s zal geen aanpassingen aan de meterkast doen en gaat ervan uit dat klant hiervoor zelf zorg draagt.

15.2 Klant zal zorgdragen dat de buitenunit voorziet kan worden van stroom middels een stopcontact. Aluxa Airco’s zal geen stekkerdozen installeren.

Artikel 16 -Buitengerechtelijke incassokosten 

16.1 Indien Aluxa Airco’s wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de klant kosten voor rechtsbijstand of incasso moet maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan te vergoeden.

Artikel 17 – Geschillen           
17.1 Op alle onder het bereik van deze voorwaarden vallende overeenkomsten en alle direct of indirect uit de rechtsbetrekking voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen is de Nederlandse rechter met rechtsmacht in de vestigingsplaats van Aluxa Airco’s bij uitsluiting bevoegd over geschillen tussen Aluxa Airco’s en de klant te oordelen.

Artikel 18 – Geschillen           
18.1 Op alle onder het bereik van deze voorwaarden vallende overeenkomsten en alle direct of indirect uit de rechtsbetrekking voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen is de Nederlandse rechter met rechtsmacht in de vestigingsplaats van Aluxa Airco’s bij uitsluiting bevoegd over geschillen tussen Aluxa Airco’s en de Klant te oordelen.

Back To Top